Beukenhaag 16 8167 NR Oene
06-1110 5557 maasstudiebegeleiding@gmail.com
Subsidiemogelijkheden

Verwerking persoonsgegevens
MAAS Studiebegeleiding en Coaching (kort: MAAS) kan u geen diensten leveren of reageren op uw aanvragen zonder uw acceptatie van het verwerken van deze persoonsgegevens. MAAS verwerkt persoonsgegevens van klanten en contactpersonen (zoals ouders) en van prospects die interesse tonen in MAAS, met als doel:

 • Een zakelijke relatie te kunnen aangaan en onderhouden;
 • Om voortgangsberichten en eindrapporten te kunne opstellen;
 • Vanwege wettelijke verplichtingen en voor archiefdoeleinden;
 • Voor het sturen van serviceberichten;
 • Voor commerciële doeleinden.

MAAS verwerkt de volgende persoonsgegevens (bij algemeen contact):

 • Geslacht
 • Voornaam/tussenvoegsel/achternaam
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

Meldt u zichzelf of uw kind aan voor begeleiding, dan verwerkt MAAS tevens:

 • Geboortedatum

Uw persoonsgegevens worden met inachtneming van alle veiligheidseisen bewaard gedurende de looptijd van het begeleidingstraject plus de wettelijke, fiscale bewaarplicht van 7 jaar. Persoonsgegevens uit algemene informatie-aanvragen worden maximaal 12 maanden bewaard. Na deze termijnen worden de persoonsgegevens zorgvuldig gewist.

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig en veilig bewaard (passende technische en organisatorische maatregelen) en op een server binnen Nederland bewaard. Zij worden niet aan derden verkocht of verhuurd, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van eerder beschreven doelen. Dit kan ook gebeuren uit wettelijke verplichting van overheidswege aan bevoegde instanties, zoals de belastingdienst. De partijen waarmee MAAS hiervoor samenwerkt (verwerkers, zoals de webhoster) zijn AVG compliant.

U heeft recht op:

 • Informatie/inzage en rectificatie/correctie/aanvulling van uw persoonsgegevens die MAAS van u verwerkt;
 • Vergetelheid - permanent laten verwijderen: Dit is mogelijk zolang dit uit fiscaal of wettelijjk oogpunt (bv. openstaande facturen) toegestaan is;
 • Beperking van sommige persoonsgegevens wanneer die naar uw mening onrechtmatig of onjuist door MAAS worden verwerkt (ook afhankelijk van administratieve en/of wettelijke uitzonderingen);
 • Bezwaar/verzet: Als u vindt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist gebruiken kunt u dit aan ons aangeven;
 • Overdraagbaarheid: U kunt uw persoonsgegevens opvragen om ze aan andere partijen over te dragen;
 • Klacht indienen: Als u van mening bent dat MAAS handelt in strijd met de privacywetgeving, dan kunt u bij ons een klacht indienen. Wordt u onvoldoende gehoord? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door MAAS STudiebegeleiding en Coaching (MAAS). Ondanks dat MAAS veel zorg besteedt aan de samenstelling van deze website en de daaraan gekoppelde bestanden, kan het voorkomen dat de gepubliceerde informatie (aard, inhoud) onvolledig of niet juist is. MAAS aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid en stelt het op prijs op fouten geattendeerd te worden via het contactformulier.

Daarnaast sluit MAAS elke aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van het gebruik, de beschikbaarheid of de interpretatie van de informatie door bezoekers en derden, en als gevolg van het niet (correct) technisch functioneren van de website zelf en de gekoppelde bestanden. Deze website bevat verwijzingen naar andere websites (hyperlinks) als informatie en hulpmiddel voor gebruikers. Deze vallen buiten de controle van MAAS. Daarom wijzen wij elke mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze externe sites af.

Deze website is eigendom van MAAS Studiebegeleiding en Coaching (MAAS). Alle auteursrechten en andere rechten van het intellectuele eigendom op de inhoud van deze website (waaronder inbegrepen de werking, tekst, afbeeldingen en vormgeving) behoren toe aan MAAS. De inhoud van deze website mag niet (in zijn geheel, noch in delen) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MAAS worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, dan wel oneigenlijk worden gebruikt (behoudens wettelijke beperkingen).

De website van MAAS Studiebegeleiding en Coaching (MAAS) gebruikt cookies, kleine bestanden die op uw computer worden opgeslagen. Deze cookies zijn in ons geval altijd anoniem en enkel bedoeld om u via deze site zo goed mogelijk te kunnen (blijven) bedienen. Deze website plaatst een cookie van het Amerikaanse bedrijf Google t.b.v. Google Analytics. Deze cookie is een noodzakelijk onderdeel van deze 'Analytics'-dienst. MAAS gebruikt Google Analytics om anoniem bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken om op basis van deze geaggregeerde informatie de website voor de gebruikers te verbeteren. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. MAAS heeft hier geen invloed op. Het is Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten of benchmarking. Wij plaatsen geen zgn. tracking cookies of andere cookies met commerciële bedoelingen.

U kunt er zelf voor kiezen om uw cookies in of uit te schakelen of deze te verwijderen. Bij de website van MAAS heeft het weigeren en/of verwijderen van cookies geen invloed op de werkzaamheid van deze website. U kunt van alle mogelijkheden van deze website gebruik blijven maken. Het weigeren c.q. verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert.

Colofon

MAAS Studiebegeleiding en Coaching
Beukenhaag 16
8167 NR Oene
Tel. 06 1110 5557
maasstudiebegeleiding@gmail.com

KvK nummer: 72744081
BTW nummer: NL 165561580B01